Stručno usavršavanje

U Centru za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje ,,COOT“ realizujemo programe stručnog osposobljavanja za zainteresovane polaznike iz oblasti za koje na tržištu rada u zemlji i okruženju vlada velika potražnja.

Radi se o kratkotrajnim, šestomjesečnim, programima koji se realizuju prema predviđenom fondu časova teorijske i praktične nastave sa ciljem da se polaznici osposobe za obavljanje konkretnih poslova i što bržem uključivanju u proces rada.

Teorijaska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja, učionicama i kabinetima koji su opremljeni adekvatnim nastavnim sredstvima i učilima za izvođenje teorijske nastave.

Praktična nastava se izvodi u radnim organizacijama i institucijama sa kojima organizator obrazovanja ima sklopljene ugovore o poslovno – tehničkoj saradnji.

Teorijsku nastavu izvode visoko kvalifikovani predavači iz konkretne oblasti za koju se polaznik obrazuje.
Rad kandidata tokom praktične nastave prati obučeno lice za realizaciju praktične nastave iz oblasti za koju se polaznik osposobljava.
Tokom osposobljavanja vrši se stalno praćenje nivoa ovladanosti radnim kompetencijama svakog polaznika, te individualnim pristupom, pruža podrška i pomoć u ovladavanju konkretnim zadacima i vještinama.

Termini za realizaciju teorijske i praktične nastave su fleksibilni. Postoji mogućnost dogovora sa kandidatima o terminima realizacije teorijske i praktične nastave kao i mogućnost realizacije praktičnog dijela u mjestu stanovanja kandidata.

Provjera ovladanosti određenim programom vrši se polaganjem ispita koji se organizuje u prostorijama koje odgovaraju uslovima na radnom mjestu. Ocjene o stečenim vještinama daje ispitna komisija. Ispitom se provjeravaju stečena teorijska i praktična znanja.

DOKAZ O OBUCI
Nakon realizacije programa i položenog ispita, polaznici stiču uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave sa mogućnošću upisa u radnu knjižicu.

USLOVI ZA UPIS
Da bi pohađao neki od programa stručnog osposobljavanja, potrebno je da kandidat ima:
• navršenih 18 godina života;
• završenu najmanje osnovnu školu
• ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad.

Za detaljnije informacije o programima osposobljavanja kliknite ovdje.

Opredjeljujući se za obrazovanje, opredjeljujete se za vlastiti razvoj.
Dobro došli!